fbpx

Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu www.oqp.agency

Niniejszy Regulamin określa zasady: udziału Użytkowników w procesach rekrutacyjnych prowadzonych w ramach serwisu www.goldmanrecruitment.pl (iii) wysyłania informacji handlowych do przez ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544.


§1. Definicje i określenia

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

Adres elektroniczny ? oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

CV ?  życiorys Użytkownika zamieszczony w ramach Profilu Użytkownika w postaci pliku zewnętrznego dodanego przez Użytkownika,

Informacja handlowa ? każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Pracodawca  ? Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej poszukująca pracowników, zleceniobiorców lub  osób świadczących usługi, jak również działające na zlecenie takich podmiotów podmioty rekrutujące (np. agencje pośrednictwa w zatrudnieniu).

Regulamin ? ?Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu www.oqp.agencyl? stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

Serwis ? serwis internetowy prowadzony przez OQP pod aktualnym adresem URL: http://www.oqp.agency.

System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),

Środki komunikacji elektronicznej ? rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

Świadczenie usługi drogą elektroniczną ? wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne; ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.,

Usługi ? wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Usługodawca lub OQP ? ONLY QUALITY PEOPLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sokołowska 7/8, 01?142 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000829774, NIP: 5272921544.

RODO ? rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin reguluje zasady świadczenia przez OQP usług drogą elektroniczną w zakresie:

a. składania aplikacji na prowadzone w Serwisie przez OQP procesy rekrutacyjne.

b. obsługi procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez OQP w Serwisie na zlecenie podmiotów trzecich.

2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie oraz na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego.

3. OQP dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia usług określonych Regulaminem, z zastrzeżeniem że czasowe przerwy w świadczeniu usług mogą być spowodowane czynnościami konserwacyjnymi lub okolicznościami niezależnymi od OQP. OQP dołoży wszelkich starań w celu czasowego ograniczenia takich przerw.

4. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne dla Użytkowników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa i wolności osób trzecich.

6. OQP zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów Użytkownika naruszających prawo, prawa osób trzecich lub Usługodawcy.


§3. Warunki zawierania i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.

1. Świadczenie usług przez OQP następuje na warunkach opisanych w Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu to powinien ograniczyć korzystanie z Serwisu do czytania treści zamieszczonych w Serwisie.

2. W celu skorzystania z usług oferowanych przez MBE konieczne jest spełnienie wymagań technicznych, niezbędnych do korzystania z systemu teleinformatycznego Serwisu tj.:

? połączenia z siecią Internet,
? dostępu do przeglądarki internetowej.

3. W ramach Serwisu OQP zamieszcza oferty pracy swoich klientów, tj. Pracodawców.

4. Użytkownik zainteresowany ofertą pracy może złożyć aplikację

5. Użytkownik ma również możliwości skorzystania z opcji założenia Profilu w oderwaniu od składania aplikacji w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w Serwisie poprzez kliknięcie: Wyślij CV. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie od razu następujących danych

11. OQP nie ma prawnych ani faktycznych możliwości weryfikacji prawidłowości większości danych identyfikacyjnych podanych przez Użytkownika. Użytkownik powinien mieć świadomość, że podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych może uniemożliwić Użytkownikowi osiągnięcie celu polegającego na wzięciu udziału w procesie rekrutacji.

15. OQP dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, realizując w tym zakresie postanowienia RODO. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zamieszczenie prawdziwych danych.

§5. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych Użytkowników. 

1. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na postanowienia Regulaminu, jego dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną, na podstawie umowy zawartej z OQP poprzez akceptację regulaminu Serwisu, a mianowicie: (i) prowadzenia Profilu w Serwisie; (ii) tworzenia profilu zawodowego (iii) umożliwienia złożenia aplikacji na prowadzone w Serwisie procesy rekrutacyjne; (iv) udziału w przyszłych rekrutacjach ? podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a OQP na warunkach określonych w regulaminie Serwisu,

b) oceny przekazanych danych i tworzenia profilu zawodowego Użytkownika i dopasowania zarejestrowanych w Serwisie ofert pracy do doświadczenia i kwalifikacji Użytkownika i przekazania rekomendowanych ofert pracy ? podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie uzasadniony interes OQP polegający na prowadzeniu na zlecenie podmiotów trzecich procesów rekrutacyjnych,

c) W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb archiwizacyjnych OQP ? w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes OQP, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania danych Użytkownika w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,

d) Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, podany przez niego adres e-mail będzie przetwarzany także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez OQP usługami, w tym newsletterów, na podany przez Użytkownika adres e-mail ? w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którą może wycofać w każdym czasie kontaktując się z OQP; przetwarzanie przez OQP danych do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody będzie zgodne z prawem,

e) W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez OQP jej obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko OQP.

2. OQP przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.

3. Użytkownik może podać tylko część danych wymaganych przez OQP. Niepodanie danych wymaganych w pierwszym formularzu skutkuje w konsekwencji  brakiem możliwości wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

4. OQP, oprócz udostępniania danych potencjalnym Pracodawcom i podmiotom rekrutującym, udostępnia dane osobowe również podmiotom działającym na zlecenie OQP (np. podmiotom świadczącym dla MBE usługi hostingowe), tj. podmiotom przetwarzającym. Udostępnienie danych nastąpi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, która określi m.in. cel, zakres i okres przetwarzania danych.

5. OQP nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku OQP może przekazać dane Użytkownika do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika, MBE podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

6. OQP stosuje szereg zabezpieczeń informatycznych i organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. OQP informuje, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednakże stosowane przez OQP zabezpieczenia służą ograniczeniu tego ryzyka w jak największym stopniu.

7. Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje szereg praw w związku z przekazaniem danych osobowych, takich jak:

a) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe ? realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) prawo do dostępu i aktualizacji danych realizowane poprzez zwrócenie się do Serwisu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) prawo do usunięcia danych ? realizowane poprzez powiadomienie Serwisu W takim przypadku aplikacja Użytkownika zostanie usunięta z trwających procesów rekrutacyjnych, a podmioty, którym dane zostały ujawnione, zostaną powiadomieni o żądaniu usunięcia udostępnionych danych,

9. Na zasadach określonych w RODO, Użytkownikowi przysługuje również  prawo:

? żądania ograniczenia przetwarzania danych,
? zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu OQP,


§6. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje Użytkowników dotyczące działania Serwisu oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie przez MBE można składać: (i) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe.

3. OQP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi w sposób odpowiadający sposobowi zgłoszenia reklamacji, chyba że Użytkownik zaakceptuje inną formę przekazania informacji na temat rozstrzygnięcia reklamacji.


§7 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzą w życie w terminie podanym w zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania użytkowników o zmianach. W terminie 14 dni od dnia powiadomienia o  zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu ? takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego OQP i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, Usługodawca zakończy świadczenie usług w stosunku do danego Użytkownika w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia przez Użytkownika oświadczenia. Oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do Użytkownika zmienionego Regulaminu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres OQP.

2. W sprawach nie regulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

logo

Kontakt

Sokołowska 7/8, 01-142 Warszawa

biuro@oqp.agency

883 033 667

Obserwuj nas:

Income Tax Planning

    View Service